المان پست گرید

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

مقدمه:
جهان در ابتدای قرن بیست و یکم با تحولات بسیار شگرفی روبرو شده است . قابلیت رو به افزایش کشورهای خاور دور در عرصه بازارهای جهانی ، یکپارچه شدن کشورهای اروپایی و تشکیل حوزه یورو در فضای جغرافیایی و اقتصادی ، تحولات اخیر …

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مروارید هامون، خانم راضیه یزدی به سمت سرپرست کارخانه منصوب شد.

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

پیام تبریک مدیرعامل مروارید هامون به مناسبت سی ونهمین سالروز تاسیس شرکت گلتاش

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است

دلایل کاهش میزان تولید محصولات در کارخانه مروارید هامون

دلایل کاهش میزان تولید محصولات در کارخانه مروارید هامون