555
محمدرضاخبازی کناری رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی
WhatsApp Image 2021-07-13 at 9.48.43 PM
مصطفی سعیدی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ساناز رمضانی یاسوج
ساناز رمضانی یاسوج عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و استراتژی
WhatsApp Image 2021-07-17 at 1.36.19 PM
احمد رویایی عضو هیئت مدیره
علی خاتون فرد
علی خاتون فرد عضوهیئت مدیره