اعضای هیات مدیره شرکت

محمدی-راد1000-700x490-1
شهریار محمدی راد عضو هیئت مدیره
ساناز رمضانی یاسوج
ساناز رمضانی یاسوج رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و استراتژی
علی خاتون فرد
علی خاتون فرد عضوهیئت مدیره