رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی
محمدی-راد1000-700x490-1
مصطفی سعیدی سرپرست شرکت
ساناز رمضانی یاسوج
ساناز رمضانی یاسوج عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و استراتژی
عضو هیئت مدیره
علی خاتون فرد
علی خاتون فرد عضوهیئت مدیره